Close
sales@fentestik.nl
pers@fentestik.nl info@fentestik.nl

1 Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden van FENTESTIK en wijzigingsmogelijkheid van deze

 1. FENTESTIK is gevestigd te Amsterdam, aan Harry Banninkstraat 63, 1011DD, en zal hierna ook worden aangeduid als “Fentestik” of “wij”. Fentestik levert, al dan niet op basis van een lidmaatschap, plastivrije boxen en of andere duurzame producten alsmede cadeaubonnen of vouchers.
 2. Op alle overeenkomsten (waaronder begrepen lidmaatschappen en bestellingen) die Fentestik sluit met klanten, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De klant wordt hierna ook wel genoemd: “consument” of “je/jij”.
 3. Wij behouden het recht deze voorwaarden te wijzigen. Mocht dit gebeuren dan laten wij je dit tenminste 7 dagen van tevoren weten. Mocht je bezwaar hebben tegen deze wijzigingen dan heb je de mogelijkheid om de overeenkomst te wijzigen of beëindigen door een mail te sturen naar klantenservice@fentestik.nl mits je hierbij “paragraaf 5 contractduur: opzegging” in acht neemt. Indien de overeenkomst niet gewijzigd of opgezegd wordt dan wordend de gewijzigde voorwaarden van kracht op de aangekondigde datum.

2 Verplichtingen van de klant

 1. Alle informatie die je opgeeft aan Fentestik dient actueel en waarheidsgetrouw zijn. Het wachtwoord van je account mag je niet aan derden verstrekken. Mocht je onverhoopt je wachtwoord kwijt zijn, of als het in bezit van derden is gekomen, dan moet je ons daarvan op de hoogte stellen. Voor misbruik van je account, bijvoorbeeld een bestelling gedaan door iemand anders dan jij, ben je zelf verantwoordelijk. Fentestik is nooit aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie en/of verlies van je wachtwoord. Je vrijwaart Fentestik tegen aanspraken van derden.

2) Je bent verplicht om product en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen van de geleverde producten aandachtig te lezen en in acht te nemen. Mocht je deze aanwijzingen en waarschuwingen niet opvolgen dan is Fentestik nooit aansprakelijk voor mogelijke schade. Jij vrijwaart Fentestik ook van aanspraken van derden.

3 Aanbod; offerte; totstandkoming overeenkomst

 1. Wij stellen ons aanbod zo zorgvuldig en nauwkeurig mogelijk op. We kunnen echter niet ten allen tijden voorkomen dat er een vergissing wordt gemaakt in bijvoorbeeld de plaatsing van een foto of omschrijving. Mocht er een fout in het aanbod zitten is dit niet bindend voor Fenstestik.
 2. Jij als klant kan via de website een offerte plaatsen. Wij zullen een bevestiging van het ontvangen van deze offerte toesturen. Deze bevestiging is niet direct een akkoord op de offerte. Fentestik kan deze offerte accepteren door een bindend bewijs hiervan te sturen, of door de bestelde producten op te sturen. Tot dat moment kan Fentestik zonder opgaaf van reden de offerte weigeren. Pas na de acceptatie van Fentestik ontstaat er een recht op levering. Mocht een offerte gewijzigd zijn maar is hiervoor al wel een betaling gedaan, dan betaalt Fentestik het overgemaakte bedrag terug aan de klant.
 3. Fentestik verkoopt geen producten aan personen onder de leeftijd van 18 (achttien) jaar oud. 

4 Informatie over jouw wettelijke herroepingsrecht

 1. Je hebt als klant het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder reden de overeenkomst met ons te herroepen. De termijn begint te lopen op de dag dat je de Fentestik box ontvangt. Om van dit recht gebruik te maken moet je ons een verklaring sturen per mail op klantenservice@fentestik.nl. Dit moet je doen voordat de herroepingstermijn is verlopen.
 2. Als je gebruikt maakt van het herroepingsrecht dien je de box terug te sturen aan Fentestik. De verzendkosten hiervoor zijn voor rekening van de klant.

5 Contractduur; opzegging

 1. Je kan de overeenkomst die je bent aangegaan met Fentestik ten allen tijde opzeggen, met als voorwaarde dat de opzegging binnen is gekomen voordat de volgende doos is verzonden. De verzenddag wordt bepaald door de dag waarop je de overeenkomst bent aangegaan. De box zal in vervolg waar mogelijk verstuurd worden op de eerstvolgende werkdag. Wanneer de opzegging binnenkomt nadat u box verzonden is, zal de opzegging pas gelden voor de daarop volgende maand.
 2. Je kan de overeenkomst opzeggen via mail, per post, telefonisch of via je online account.
 3. Een eenmalige overeenkomst of een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt niet herhaald of automatisch verlengd.

6 Bezorging

 1. Wij behouden ons steeds het recht voor om pas na betaling totaalbedrag van de bestelling bij de klant te bezorgen. Je kan in dit verband geen beroep doen op eerdere leveringen.
 2. Wij bezorgen in heel Nederland. Als de overeenkomst een cadeaubon betreft, wordt die via e-mail verstuurd.
 3. De bezorging wordt gedaan op het adres dan je in je klantenaccount op onze website als bezorgadres hebt ingevuld. Een adreswijziging wordt meegenomen in de volgende levering mits deze 4 (vier) dagen voor de bezorging is doorgegeven. Wanneer de adreswijziging te laat is doorgegeven wordt de doos bezorgd op het eerder bij ons bekende adres.
 4. Wij bezorgen op het adres dat je in je klantenaccount op onze website als bezorgadres hebt opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering wanneer je deze tot 4 dagen voor je bezorging aan ons doorgeeft vóór 23.59.
 5. Als bij bezorging het pakket niet in ontvangst wordt genomen, volgen er daarna nog 2 (twee) pogingen om het pakket bij u te bezorgen. Wanneer je bij alledrie de pogingen de box niet in ontvangst hebt genomen, gaat deze vervolgens retour naar ons. Wanneer je wilt dat het pakket nogmaals bezorgt wordt, dan zijn de bezorgkosten van €7,95 voor je persoonlijke rekening.
 6. Je kunt op elk moment de Fentestik box laten uitvallen door de levering te pauzeren. Het pauzeren dient te gebeuren voordat je box verzonden is. De verzenddag kan je zien in je klantenaccount.

7 Wanneer dien je ons te informeren?

Je dient ons te informeren wanneer je (1) gebruik wilt maken van je herroepingsrecht zoals geregeld in paragraaf 4., (2) je jouw abonnement wilt opzeggen zoals beschreven in paragraaf 5, of als je een bestelling wilt pauzeren zoals beschreven staat in paragraaf 6.

8 Prijzen en verzendkosten; betaling; opschortingsrecht Fentestik

 1. Prijzen zijn inclusief BTW en in inclusief verzendkosten binnen Nederland, tenzij anders is vermeld.
 2. De vorderingen van Fentestik zijn per direct opeisbaar.
 3. Voor betaling kan je enkel gebruik maken van de bij de bestelling aangegeven betaalwijze. Daarnaast ben je verplicht om binnen de overeengekomen betalingstermijn te betalen.
 4. Fentestik is te allen tijde gerechtigd om de prijzen aan te passen mits wij je ten minste 14 dagen van tevoren hierover informeren. Als je bezwaar hebt tegen de gewijzigde prijs, dan heb je een mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen met in acht name van de beschrijvingen in paragraaf 5 “contractduur: opzegging”. Wanneer je de opzegging niet tijdig doet, en je ontvangt onze producten na de ingangsdatum van de gewijzigde prijs, dan is de gewijzigde prijs op dat moment van toepassing.
 5. Wanneer jij niet aan je betalingsverplichtingen voldoet is Fentestik gerechtigd om de overeenkomst op te schorten zolang jij niet volledig hebt voldaan aan de betalingsverplichtingen.

9 Vouchers; kortingscodes; cadeaubonnen

 1. Fentestik biedt cadeaubonnen, kortingscodes en andere varianten van vouchers aan, waarbij activering per e-mail noodzakelijk is, zodat klanten van Fentestik producten kunnen ontvangen. Zodra de voucher via de website is verzilverd, is deze niet meer te gebruiken.
 2. Kortingscodes c.q. vouchers hebben alleen betrekking op een nieuw lidmaatschap bij Fentestik. Als je al een bestaand lidmaatschap hebt, dan kan je de kortingscode en/of voucher helaas niet inwisselen.
 3. Denk er ook aan dat sommige kortingscodes alleen geldig zijn op een bepaald type boxen. Tot slot doen wij controles per huishouden om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de kortingen. Per huishouden is het slechts mogelijk om één keer een korting te verzilveren.
 4. Kortingscodes en vouchers kunnen enkel verzilverd worden op de Fentestik website en kunnen slechts eenmalig worden gebruikt. De kortingscodes en vouchers zijn niet te combineren met andere aanbiedingen en zijn niet inwisselbaar voor contanten.
 5. Fentestik heeft het recht om kortingscodes en vouchers in te trekken c.q. ongeldig te maken indien zij dit noodzakelijk acht om wat voor reden dan ook.

10 Aansprakelijkheid van Fentestik

 1. Fentestik is slechts aansprakelijk voor door de klant geleden zaak- en/of letselschade indien die schade is ontstaan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van een verplichting van Fentestik, of indien sprake is van opzet of grove schuld van Fentestik of diens medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Fentestik verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.
 2. Aansprakelijkheid van Fentestik voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.
 3. Fentestik is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van door jou aan ons verstrekte onjuiste informatie en/of het verlies van jouw wachtwoord, en jij vrijwaart Fentestik tegen eventuele aanspraken van derden.
 4. Fentestik is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade door het niet opvolgen van door Fentestik gegeven product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, en jij vrijwaart Fentestik tegen eventuele aanspraken van derden.
 5. Fentestik is nooit aansprakelijk voor schade of problemen die ontstaan als gevolg van overmacht. Hieronder wordt bijv maar niet uitsluitend verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij Fentestik of haar leveranciers, geweld, rellen, weersomstandigheden, transportproblemen, optreden van politie, brandweer of overheid. Onder deze overmacht worden ook dergelijke omstandigheden bij derden waarvan Fentestik gebruik maakt bij de uitvoering.
 6. De aansprakelijkheidsregeling zoals in de voorgaande alinea’s beschreven, gelden ook voor (persoonlijke) aansprakelijkheid medewerkers en hulppersonen van Fentestik.

11 Privacybeleid

 1. Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om je te informeren over wat er met jouw gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring die je kan vinden op onze website.

12 Wijze van betaling; automatische incasso

 1. Alle bestellingen dienen betaald te worden met een debit-/creditkaart of andere mogelijkheden die worden vermeld op de online betaalpagina van onze website.
 2. Bestellingen worden in rekening gebracht via de door jouw opgegeven betaalmethode.
 3. Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens van jouw betaalmethode geldig en actueel zijn. Wij accepteren iDeal, SEPA, Visa, MasterCard, American Express en PayPal.
 4. Bij het afsluiten van een abonnement kan alleen de eerste levering via ideal worden betaald. Op dat moment wordt het bedrag van de eerste box direct van je rekening afgeschreven. Daarnaast geef je Mollie, dat handelt voor Fentestik toestemming om doorlopende incasso opdrachten te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven.
 5. Wanneer je in het bestelproces voor betaling via PayPal of creditcard kiest, wordt het bedrag doorlopend afgeschreven van je PayPal account danwel creditcard.
 6. Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je over voldoende saldo beschikt op het moment van de afschrijving..
 7. Als je het niet eens bent met een incasso zoals hierboven beschreven kan je deze onder de voorwaarden die je hebt afgesproken met je bank laten terugboeken. U dient Fentestik hiervan binnen 3 werkdagen op de hoogte te stellen.  Indien een betalingsopdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege onjuiste gegevens of te weinig saldo of overige geschillen zou het kunnen dat de bestellingen nog steeds worden verzonden. IN deze gevallen zal Fentestik de betaling nog een keer laten uitvoeren. We houden het recht om openstaande bedragen terug te vorderen door betalingen via de opgegeven betaalmethode opnieuw uit te voeren.
 8. Mochten pogingen om betalingen opnieuw uit te voeren niet lukken behoudt Fentestik het recht om de schuld op een andere manier te vorderen. Dit kan rechtstreeks gebeuren of via een derde partij. Deze vordering kan gepaard gaan met buitengerechtelijke incassokosten op je te verhalen.

13 Verdachte fraude-accounts

 1. Wij behouden ons het recht voor om alle accounts te onderzoeken waarvan we vermoeden dat er sprake is van onjuiste of frauduleuze activiteiten.
 2. Wij behouden ons het recht voor om jouw bestelling of account na onjuiste of frauduleuze activiteiten te beëindigen.

14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter; ongeldige bepalingen

 1. Op alle overeenkomsten tussen Fentestik en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen Fentestik en jou als klant voortvloeien, worden uitsluitend berecht door de rechtbank Amsterdam.
 3. Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst niet rechtsgeldig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen gewoon geldig. In dat geval komt in plaats van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude zoveel als mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en/of doelstelling.

15 Klachtenbeleid

 1. Kwaliteit staat bij Fentestik hoog in het vaandel en wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. Als er ondanks dit toch een klacht is, kunt u deze mailen naar klantenservice@fentestik.nl. We komen binnen vijf (5) werkdagen met een inhoudelijke reactie op de ingediende klacht.
 2. Indien U niet tevreden bent over de manier waarop wij uw klacht hebben behandeld, kunt U uw dit melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit is een platform dat door de EU is opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.

Terug naar home

Terug naar boxen

Fentestik- 2020